سرور مجازی آلمان

 • پردازنده سری اینتل
 • ذخیره ساز NVME
 • پر سرعت

 

به دنبال میزبان حرفه ای و مطمعن هستید.

سرویس خود را انتخاب کنید
 • برلین 1

  335,000 تومان/ماهانه

  CPU = 1 core

  RAM = 1 GB

  NVME = 30 GB

  ترافیک نامحدود

  پورت 1 گیگ

  IP = 1

  دیتاسنتر هتزنر

  خرید
 • برلین 2

  384,000 تومان/ماهانه

  CPU = 1 core

  RAM = 2 GB

  NVME = 40 GB

  ترافیک نامحدود

  پورت 1 گیگ

  IP = 1

  دیتاسنتر هتزنر

  خرید
 • برلین 3

  412,000 تومان/ماهانه

  CPU = 2 core

  RAM = 3 GB

  NVME = 40 GB

  ترافیک نامحدود

  پورت 1 گیگ

  IP = 1

  دیتاسنتر هتزنر

  خرید
 • برلین 4

  468,000 تومان/ماهانه

  CPU = 2 core

  RAM = 4 GB

  NVME = 50 GB

  ترافیک نامحدود

  پورت 1 گیگ

  IP = 1

  دیتاسنتر هتزنر

  خرید
 • برلین 5

  529,000 تومان/ماهانه

  CPU = 2 core

  RAM = 6 GB

  NVME = 50 GB

  ترافیک نامحدود

  پورت 1 گیگ

  IP = 1

  دیتاسنتر هتزنر

  خرید
 • برلین 6

  599,000 تومان/ماهانه

  CPU = 3 core

  RAM = 7 GB

  NVME = 60 GB

  ترافیک نامحدود

  پورت 1 گیگ

  IP = 1

  دیتاسنتر هتزنر

  خرید
 • برلین 7

  729,000 تومان/ماهانه

  CPU = 3 core

  RAM = 10 GB

  NVME = 60 GB

  ترافیک نامحدود

  پورت 1 گیگ

  IP = 1

  دیتاسنتر هتزنر

  خرید
 • برلین 8

  912,000 تومان/ماهانه

  CPU = 3 core

  RAM = 13 GB

  NVME = 80 GB

  ترافیک نامحدود

  پورت 1 گیگ

  IP = 1

  دیتاسنتر هتزنر

  خرید
 • برلین 9

  1,214,000 تومان/ماهانه

  CPU = 4 core

  RAM = 16 GB

  NVME = 100 GB

  ترافیک نامحدود

  پورت 1 گیگ

  IP = 1

  دیتاسنتر هتزنر

  خرید
 • برلین 10

  2,120,000 تومان/ماهانه

  CPU = 5 core

  RAM = 24 GB

  NVME = 150 GB

  ترافیک نامحدود

  پورت 1 گیگ

  IP = 1

  دیتاسنتر هتزنر

  خرید